Stichting N.O.O.K
Opgericht in januari 2004
onder auspiciën van de N.P.O
Slide

Leveringsvoorwaarden

Uniforme leverings- en garantievoorwaarden van de aangesloten kweekcentra.

Definities:

 • NPO: de vereniging de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, gevestigd te Veenendaal aan het Landjuweel 38, 3905 PH
 • DNA-certificaat: certificaat houdende de onderzoekresultaten van het DNA-onderzoek van een bepaalde, met het nummer van de vaste voetring aangeduide postduif.
 • Vaste voetring: de door de NPO uitgeven geplastificiteerde vaste voetring.
 • Eigendomsbewijs: het door de NPO afgegeven schriftelijk uniek bewijs van eigendom behorende bij een specifieke vaste voetring.
 • Postduif: een voor de wedstrijdsport met postduiven bestemde duif geringd met een vaste voetring.
 • N.O.O.K.-keurmerk: het door het Nederlands Overkoepelend Orgaan Kweekcentra vastgestelde keurmerk voor uitsluitend gebruik van de aangesloten kweekcentra.
 • Aangesloten kweekcentrum: een kweker van postduiven die voldoet aan de door het N.O.O.K. vastgestelde kwaliteitseisen, die aangesloten is bij het N.O.O.K. en die lid is van de NPO.
 • Keurstempel: stempel voorzien van het N.O.O.K. keurmerk.
 • Stamkaart: kaart voorzien met ringnummer en eigendomsbewijs van een bepaalde postduif en met vermelding van de voorouders voor zover bekend.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten van postduiven door een aangesloten kweekcentrum aan particulieren. 2. Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is op de in artikel 1 bedoelde overeenkomsten van toepassing. De navolgende algemene leveringsvoorwaarden worden geacht niet in strijd te zijn met de in titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde wetsartikelen. Zij vormen een nadere uitwerking daarvan specifiek voor de verkoop van postduiven. 3. Het aangesloten kweekcentrum is gehouden verkochte postduiven af te leveren met een vaste voetring en bijbehorend eigendomsbewijs, een stamkaart voorzien van het N.O.O.K.-keurmerk, een exemplaar van de uniforme N.O.O.K. levering- en garantievoorwaarden en het DNA-certificaat van de betreffende postduif of postduiven.

 • Het DNA certificaat is gratis indien de aankoopprijs €500,- of meer bedraagt, indien echter een duif aangekocht is via een internetsite dan wel een openbare verkoping dan is een bedrag van € 750,- van toepassing.
 • De kosten van het A-gen/Anti-verzuringsgen onderzoek zijn eveneens gratis indien de aankoopprijs € 1000,- of meer bedraagt, indien echter een duif aangekocht is via een internetsite dan wel een openbare verkoping dan is een bedrag van € 1250,- van toepassing.
 • Bij een aankoopprijs van een jonge duif tot €499,- kan de koper een DNA certificaat verkrijgen onder het beding dat hij alle kosten verbonden ter verkrijging van het DNA certificaat (waaronder de kosten voor de eventuele DNA registratie van beide ouders) voor zijn kosten neemt en onder de navolgende beperkingen
 • Dat de ouderduiven nog op de accommodatie van de verkoper aanwezig zijn.
 • Dat indien één van beide ouders is verkocht de nieuwe eigenaar, voor zover bekend, medewerking wil verlenen (de verkoper is verplicht alle mogelijke medewerking te verlenen om de nieuwe eigenaar te bewegen ter verkrijging van het DNA-certificaat). De naam van de nieuwe eigenaar mag niet zonder zijn toestemming worden verstrekt aan de koper, dit in het kader van de Wet op de Persoonsgegevens.

4. Constateert de koper van een jonge duif na ontvangst van het DNA-rapport, dat de DNA van de gekochte duif niet in overeenstemming is met het overeengekomen ouderpaar, dan heeft deze koper alsnog recht op levering van een jonge duif van het overeengekomen ouderpaar. Desgewenst heeft deze koper het recht op teruggave van de koopsom door het aangesloten kweekcentrum tegen teruggave van de over jonge duif. 5. De postduif of duiven zijn voor risico van de particuliere koper van de aflevering af. Onder aflevering wordt verstaan het in bezit stellen van de particuliere koper van de betreffende postduif of postduiven met alle in artikel 3 genoemde bescheiden en certificaten. Vanaf dat moment blijft de koper de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de aangekochte postduif of postduiven door oorzaak die niet aan het aangesloten kweekcentrum kan worden toegerekend. 6. In afwijking van het gestelde onder artikel 5, heeft de particuliere koper van jonge duiven die in Nederland blijven recht op ontbinding van de koop en teruggave van de koopsom, dan wel vervanging van de gekochte duif of duiven, dat naar keuze van de particulier koper, tegen teruggave van de gekochte duif of duiven, indien de melding van ziekte, gebrek of dood door ziekte of gebrek van de gekochte duif of een van de gekochte duiven, het verkopende aangesloten kweekcentrum schriftelijk bereikt binnen 3 weken na levering. In geval van geschil tussen het aangesloten kweekcentrum en de particuliere koper is ziekte en/of doodsoorzaak voor partijen vast te stellen door één van de op het gebied van postduiven gespecialiseerde dierenartsen naar keuze van de particuliere koper. De onderzoekskosten komt daarbij voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. 7. Iedere verdere aansprakelijkheid van het verkopende aangesloten kweekstation boven het gestelde in artikel 6 is uitgesloten. 8. In geval van andere geschillen dan bedoeld onder punt 6, heeft de koper NPO-lid de keuze tussen inschakeling van de NPO Tucht- en Geschillencommissie met de mogelijkheid van hoger beroep op het NPO-Beroepscollege en inschakeling van de burgerlijke rechter. Kopers, niet NPO-leden, kunnen uitsluitend een beroep doen op de burgerlijke rechter.

Keurmerk moet wantoestanden voorkomen! Veel duiven verwisselen elk jaar van eigenaar. Het is een vrije handel. Wereldwijd gaat er heel veel geld in om. Het meeste geld wordt betaald door nationale en internationale winnaars. Daarnaast zijn bepaalde rassen of soorten erg in trek. Het gevolg is dat er altijd lieden opstaan die vanwege het geldelijk gewin met stamkaarten sjoemelen. De laatste tijd zijn een aantal gevallen via het buitenland aan het licht gekomen. Vast staat dat er echter al tientallen jaren valse stampapieren worden afgegeven. Er was voorheen weinig tegen te doen. Nu DNA-onderzoek mogelijk is, kan met 100‰ zekerheid vastgesteld worden of de herkomst klopt. Uiteraard zal dit alleen worden gecontroleerd bij de duurdere duiven. Wie echter in een bepaalde lijn wil doorkweken, is ook gebaat bij zekerheid. In feite is de zaak ook om te draaien. De eerlijke verkoper geeft het liefst garantie over de afstamming en daarom kan hij zelf voor DNA kiezen en zodoende een certificaat bijleveren. Dit geeft zeker vertrouwen.

Het doel is tweeledig. Wetende dat dit punt internationaal sterk speelt, is er een stichting opgericht (N.O.O.K.) om te komen met een mogelijk oplossing voor fairplay handel om die wantoestanden sterk in te dammen. Het doel is tweeledig. Enerzijds zijn er uniforme garantievoorwaarden (voor de aangesloten kweekcentra en liefhebbers) ten behoeve van de klanten (een keurmerk) en van uniforme leveringsvoorwaarden. N.O.O.K. staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en in de meeste gevallen voor garantie. Dit zijn de criteria om aangeslotene te kunnen worden. Men zal zich daarnaast aan de volgende regels moeten houden:

 • DNA garantie bij aankoop van een (jonge) duif boven €500, –
 • Mogelijkheid om DNA garantie bij aankoop van een (jonge) duif te verkrijgen op eigen kosten, indien de aankoopprijs lager is dan de vastgestelde DNA-prijs
 • Garantie betreffende de echtheid van de behorende stamboom
 • Garantie betreffende gezondheid en vergoeding, in geld of natura, bij dood gaan van de aangekochte duif
 • Geschillencommissie t.b.v. klant (onafhankelijke bemiddeling bij een geschil)