Stichting N.O.O.K
Opgericht in januari 2004
onder auspiciën van de N.P.O
Slide

HUISHOUDELIJK REGLEMENT N.O.O.K.

 • Alleen N.P.O.-leden kunnen ’aangeslotenen’ zijn van de N.O.O.K.
 • Jaarlijks zal worden gecontroleerd dat aangeslotenen van de N.O.O.K. lid zijn van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie oftewel de N.P.O.
 • Indien een aangeslotene zijn lidmaatschap beëindigt bij de N.P.O., dient hij dit onmiddellijk aan Bestuur N.O.O.K te melden.
 • Contributie wordt jaarlijks vastgesteld door Bestuur N.O.O.K.
 • Alleen aangeslotenen die aan hun financiële verplichting jegens de N.O.O.K. hebben voldaan, mogen gebruik maken van de diensten van de N.O.O.K.
 • De periode van aangesloten zijn loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar.
 • Een aangeslotene van de N.O.O.K. gaat akkoord met de Statuten, Huishoudelijk Reglement en algemene leveringsvoorwaarden N.O.O.K. en dient daar ook naar te handelen.
 • De verkochte duiven dienen afgeleverd te worden met een originele stamkaart voorzien van een: -origineel/duplicaat eigendomsbewijs uitgegeven door de N.P.O. -datum -handtekening van de eigenaar kweekcentrum -eventueel een N.O.O.K. hologram.
 • De gezondheidsverklaring is samengesteld door de N.O.O.K. Deze dient na het onderzoek ondertekend en gestempeld te worden door een dierenarts. Adviezen van de dierenarts dienen opgevolgd te worden. Bij de aflevering van een duif of duiven dient de een kopie van de gezondheidsverklaring ter inzage te liggen voor de koper. De gezondheidstoestand van het kweekcentrum (K.C.) dient minimaal 2 maal per jaar onderzocht te worden door een dierenarts. De originele ondertekende gezondheidsverklaringen dienen tevens 2 maal per jaar naar de secretaris van de N.O.O.K. gestuurd te worden. Een kopie van deze verklaring blijft in het bezit van de K.C.
 • De aangeslotenen onderschrijven de gedragscode, dat afstammingen en uitslagen naar eer en geweten worden vermeld op de stamkaarten.
 • Als een aangeslotene van de N.O.O.K. op de een of andere wijze de duivensport in diskrediet brengt of er loopt een onderzoek tegen hem of haar, of overtreding van de gedragscode inzake afstammingen en uitslagen, dan zal het bestuur van de N.O.O.K. handelen conform de N.P.O. reglementen. Het uitsluiten van en lidmaatschap bij N.O.O.K. zal gepubliceerd in het eventueel nog op te zetten N.O.O.K. -orgaan en/of andere vormen van media.
 • Bij aanvragen van een DNA-onderzoek t.b.v. verkoping van een duif, middels het trekken van veertjes van een duif, dient een koper of gemachtigde aanwezig te zijn. Koper dient het inzendformulier te ondertekenen als bewijs van zijn aanwezigheid.
 • Voor zaken die niet in dit huishoudelijk reglement zijn beschreven wordt verwezen naar Statuten en Reglementen van de N.P.O.